Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Przewodnią myśl działań naszej organizacji – ciągły wzrost zadowolenia klienta - staramy się osiągnąć poprzez opracowywanie, produkcję, wprowadzanie na rynek wyrobów

z włókno-cementu na pokrycia dachowe.

Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, potrzeby pracowników i stron zainteresowanych, nasze  działania prowadzimy mają na względzie jakość, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska oraz branie odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich osób przebywających na terenie organizacji.

Myśl przewodnią naszej Polityki ZSZ realizujemy poprzez:

 • nieustanną kontrolę procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, łącznie z kontrolą i oceną podwykonawców w zakresie jakości, środowiska i BHP oraz biznesu,
 • angażowanie pracowników na rzecz rozwoju ZSZ oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej, środowiskowej i BHP,
 • konsultowanie, współudział pracowników i/lub organizacji pracowniczych w tworzeniu i doskonaleniu ZSZ w zidentyfikowanych obszarach funkcjonowania organizacji,
 • badanie, analizę i spełnianie zasadnych i możliwych do realizacji wymagań stron zainteresowanych,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności realizacji założonych celów w odniesieniu do jakości, środowiska i biznesu,
 • monitorowanie i spełnianie uwarunkowań prawnych i innych wymagań dla wyrobów , znaczących aspektów środowiskowych i wymagań BHP
 • zwiększenie stopnia zadowolenia Klienta poprzez rozwój informatyczny i technologiczny organizacji,
 • prowadzenie działań na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów i poprawy gospodarki wodno- ściekowej
 • prowadzenie okresowej oceny ryzyka zawodowego, identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń wypadkowych, podejmowanie działań zapobiegawczych w celu unikania wypadków przy pracy ryzyk i chorób
 • Identyfikacje zagrożeń oraz zarządzanie ryzykami i szansami na wielu poziomach procesów, prowadzące do podejmowania działań redukujących zidentyfikowane ryzyka oraz zwiększające wykorzystanie szans
 • zapewnienie odpowiednich zasobów dla realizacji działań objętych ZSZ

Ciągły rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wraz z efektami działalności jest częścią stale trwającego procesu doskonalenia naszego przedsiębiorstwa i wiąże się zarówno z zaspokojeniem oczekiwań i potrzeb klientów jak również ambicji Najwyższego Kierownictwa i wszystkich pracowników organizacji.

Cembrit Production S.A. 

Prezes Zarządu

Aneta Gładych-Woźnicka

Informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania udziela:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Piotr Zbierański
tel. +48 61 415 43 30 wew. 686
e-mail: piotr.zbieranski@cembrit.pl 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska 
Marcin Nawrocki
tel. +48 61 415 43 30 wew. 628
e-mail: marcin.nawrocki@cembrit.pl