Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przewodnią myślą działań naszej organizacji jest ciągły wzrost zadowolenia klienta - staramy się osiągnąć to poprzez opracowywanie, produkcję, wprowadzanie na rynek wyrobów z włókno-cementu na pokrycia dachowe

Wszelkie nasze działania mają na względzie jakość, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska oraz branie odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych pracowników, a także osoby przebywające na terenie organizacji.

Myśl przewodnią naszej Polityki ZSZ realizujemy poprzez:

  • nieustanną kontrolę procesów przebiegających w przedsiębiorstwie, łącznie z kontrolą  i oceną podwykonawców w zakresie jakości, środowiska i BHP
  • angażowanie pracowników na rzecz ZSZ oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej, środowiskowej i BHP pracowników,
  • badanie i spełnianie wymagań naszych Klientów,
  • okresową ocenę skuteczności i efektywności realizacji założonych celów,
  • monitorowanie i spełnianie uwarunkowań prawnych i innych wymagań dla wyrobów , znaczących aspektów środowiskowych i wymagań BHP
  • zwiększenie stopnia zadowolenia Klienta poprzez rozwój informatyczny organizacji,
  • prowadzenie działań na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, poprawy gospodarki wodno-ściekowej
  • prowadzenie okresowej oceny ryzyka zawodowego, identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zagrożeń wypadkowych, podejmowanie działań zapobiegawczych w celu unikania wypadków przy pracy i chorób 
  • zapewnienie odpowiednich zasobów dla realizacji działań objętych ZSZ

Ciągły rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wraz z efektami działalności jest częścią stale trwającego procesu doskonalenia naszego przedsiębiorstwa i wiąże się zarówno z zaspokojeniem oczekiwań i potrzeb klientów jak również ambicji Najwyższego Kierownictwa i wszystkich pracowników organizacji. 

Cembrit Production S.A. 

Prezes Zarządu

Aneta Gładych-Woźnicka

Informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania udziela:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Piotr Zbierański
tel. +48 61 415 43 30 wew. 686
e-mail: piotr.zbieranski@cembrit.pl 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska 
Marcin Nawrocki
tel. +48 61 415 43 30 wew. 628
e-mail: marcin.nawrocki@cembrit.pl